SERVEIS

   Homologaciò

  Els estrangers que siguin titulars d’una autorització de residència a Andorra de qualsevol de les categories previstes per la llei, llevat dels que disposin d’un document provisional per a la obtenció d’una autorització esmentada anteriorment, poden obtenir el permís nacional de conduir.

  Els estrangers que resideixen legalment a Andorra i que ja són titulars d’un permís de conduir expedit per un estat estranger, queden obligats a substituir-lo per un d’andorrà, un cop homologat pels serveis del departament competent, dins del termini màxim de sis mesos comptats a partir de la data de la seva autorització de residència. Si l’homologació se sol.licita després del termini d’un any a comptar de la data d’obtenció de la residència o equivalent, el sol.licitant ha d’iniciar un expedient d’obtenció del permís de conduir a excepció de l’existència de tractats bilaterals sobre homologació i renovació de permisos de conduir amb l’estat expedidor del permís de conduir del sol.licitant.

  Les persones que vulguin homologar un permís de conduir estranger, a més de complir els requisits del Codi de la Circulaciò, han de lliurar el seu permís de conduir estranger al departament competent del Govern. Obtinguda l’homologació, es retornarà a l’interessat el permís de conduir estranger amb la menció “Canviat per homologació”, excepte que un conveni bilateral d’homologació prevegi un altre procediment.

  Són objecte d’homologació sense exigència d’aprovar cap mena d’examen previ els permisos següents:

 • Els permisos i les llicències de conduir estrangers expedits per qualsevol estat membre de la Unió Europea, d’acord amb la Convenció de Viena, de 8 de novembre de 1968, sempre i que amb aquells estats s’hagi establert i sigui vigent un conveni bilateral sobre homologació de permisos i llicències de conduir, o hi hagi criteris de reciprocitat en relació a l’homologació dels permisos de conduir d’ambdós estats.

 • Els permisos i les llicències vigents que hagin estat expedits per estats amb legislació sobre tipus de permisos, llicències i proves per obtenir-los equivalent a l’andorrana, o amb els quals hi hagi reciprocitat en els criteris d’homologació.

 • Els permisos i les llicències vigents que hagin estat expedits per estats amb els quals s’hagi establert un conveni bilateral d’homologació de permisos de conduir que ho prevegi així.


 • Per a l’homologació de permisos de conduir estrangers no esmentats a l’apartat anterior, el departament competent pot exigir a l’interessat el compliment dels requisits següents:

 • Aportació a l’expedient d’homologació de la traducció completa del text del permís segellada per un consolat de l’estat corresponent.

 • Aportació a l’expedient d’un certificat d’autenticitat del permís nacional presentat, lliurat per la mateixa autoritat expedidora.

 • Aportació a l’expedient d’un certificat d’equivalència de categories per a l’homologació, lliurat per l’autoritat expedidora del permís nacional del sol.licitant.

 • La realització d’un examen pràctic, segons el programa oficial de proves de maniobres i circulació.


 •   En tot cas, per homologar un permís de conduir estranger és indispensable que sigui vigent el dia que es presenti al registre la petició d’homologació i que no hagi estat obtingut mentre l’interessat tingui la seva residència al Principat.

   Pràctiques

  Si has perdut l'habit de conduir i et fa respecte tornar ho a fer, recicla els teus coneixements fent unes practiques amb un dels nostres monitors.

  En aquestes pràctiques et podem donar diferents coneixements com per exemple:

 • Aprendre a conduir un vehicle amb marxes manuals.

 • Fer estacionaments de diferents tipus (en pujada, baixada, plà, en linea entre 2 vehicles, en baterìa entre 2 vehicles tipùs L)

 • Arrencades en pujada

 • Canvis de sentit

 • Respectar les prioritats com estableix el codi de la circulaciò

 • Adaptar-te a la xarxa viària andorrana i a la nostra oreogràfia etc....

   Renovaciò

  La renovació del permís de conduir es pot sol.licitar amb 90 dies d’antelació, com a màxim abans de l’expiració del seu termini de validesa. El termini de validesa del nou permís es computa a partir de la data de caducitat del permís anterior.

  Aquesta sol.licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent:

 • Certificat mèdic oficial o oficial especial, segons correspongui.

 • Dues fotografies recents en color tipus carnet (35 X 40 mm.)

 • Els residents no andorrans, a més, han d’adjuntar-hi una autorització o certificat de residència de qualsevol de les categories previstes per la llei, llevat de la temporal.


 • Si la sol.licitud de renovació s’efectua tres mesos després de la data de caducitat del permís que es pretén renovar, se satisfà l’equivalent al doble de l’import percebut normalment per aquest servei.

  El titular d’un permís caducat que desitgi renovar-lo, només pot sol.licitar la renovació quan el termini transcorregut des de la data d’expedició de l’últim permís caducat sigui inferior al doble del termini de validesa de la categoria que pretén renovar. Si el termini és superior el sol.licitant ha de superar novament les proves de maniobres, circulació i complementàries que li siguin indicades pel departament competent.